Политика за защита на личните данни | Адапта Груп ЕООД | Адапта Груп ЕООД

Първокласни услуги на ниски цени!

Работим с лекарите от най-добрите наши и много чуждестранни болници.
Повече

Придружаване при лечение и изследване

Ние можем да помогнем като организираме транспорта на пациента.
Повече

Организация на пътуването

Цялостна организация на пътуването и престоя.

Повече

Правила и условия за ползване

Условия на сътрудничество между Адапта Консулт ЕООД и пациента.
Повече

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни на АДАПТА КОНСУЛТ ЕООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

АДАПТА КОНСУЛТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация за Администратора на лични данни:

Наименование:   АДАПТА КОНСУЛТ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202002774
Седалище и адрес на управление: гр.  София, ул. Мадарски конник 4
Лице за контакт:  ПЕТЯ ВАСЕВА
е-mail: office@adaptabg.com
телефон:

Въведение

Защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва да са съобразени с техните основни права и свободи. Регламент (ЕС) 2016/679 има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка във всички държави членки на ЕС.

Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват.

В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме такива дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни.

Правна рамка
 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
 • Закон за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му;
 • Закон за здравето;
 • Закон за лечебните заведения;
 • Закон за здравното осигуряване;
 • Национален рамков договор;
 • Други нормативни актове на Република България или на ЕС, които създават законово задължение за обработване на лични данни, което се прилага спрямо Дружеството в качеството му на администратор на лични данни.
Принципите, които спазваме при обработването на лични данни са:

„Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност" - ние обработваме данните законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин 
Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните, предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
Обработването е законосъобразно, когато личните данни се обработват единствено при наличие на правно основание по смисъла на чл. 6 или чл. 9 от Общия регламент,
когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

„Свеждане на данните до минимум" – събираме само подходящи, свързани със и
ограничени до необходимото, във връзка с целите, за които се обработват
„Ограничение на целите" - ние събираме данните Ви само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели
„Точност" - поддържаме данните точни и в актуален вид
„Ограничение на съхранението" – съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват
„Цялостност и поверителност" – ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане
„Отчетност" – Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.

Съгласието е необходимо:

Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорно отношение се изисква изричното съгласие на субекта на данните.
Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.
В случаите, когато искаме съгласие за специални категории лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Оттегляне на  съгласие

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.
След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Цели на обработването

Ние събираме и обработваме личните Ви данни за следните цели: 

 • Здравеопазване - в качеството си на консултант на български и чуждестранни пациенти, при осъществяване на връзка с други лечебни заведения.
 • на този сайт не се обработва медицинска документация  на пациенти;
 • за регистрация в сайта се обработват имена, адрес, имейл и телефон за връзка;
 • За всички данни изписани от субекта в свободните полета (полета с възможност за свободен текст), дружеството не носи отговорност.
Данни, които ни предоставяте
В зависимост от целта, Вие ни предоставяте следните данни, чрез въвеждане в сайта или чрез електронна поща:  Имена, email адрес, физически адрес, (мобилен) телефонен номер, информация за кредитна карта, изображения, които сте качили в сайта в качеството на потребител, или други данни. Когато има възможност потребителят може да ограничи чрез действия в профила си публичната достъпност на тази информация.

Специални категории лични данни („чувствителни данни") 

Сайтът е информационен и на него Дружеството не обработва специални категории лични данни.

Трансфери на данни извън ЕС и ЕИП

Чрез този сайт, ние не извършваме трансфер на лични данни извън Европейския съюз и ЕИП.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения

Ние не взимаме решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Източници, от които събираме лични данни и начин на обработване

Данните получаваме от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.
Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.
Понякога получаваме информация от наши партньори или когато използвате сайта, независимо дали се регистрирате.

Бисквитки

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът bg.adaptabg.com използва „бисквитки“.
Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при браузване в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки, но потребителите могат да настроят своите браузъри, така че те да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.
Ние използваме бисквитките за да:

 • Идентифицираме потребителя
 • Да запомним потребителските предпочитания
 • Да помогнем на потребителя, да не попълва една и съща информация всеки път, когато посещава нашия сайт
 • Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил .

Събраната информация се обработва от АДАПТА КОНСУЛТ ЕООД, единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги.

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Допълнителна информация за някои услуги на трети лица

Ние използваме социалните плъгини на Google+. Google използва бисквитки, за да обслужва рекламите на нашия сайт.

За повече информация вижте страницата "Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори", (google.com/policies/privacy/partners/) или декларацията за поверителност на социалните плъгини. https://developers.google.com/+/web/buttons-policy)

Facebook

Ние използваме също така социалните плъгини на Facebook, например бутон Like. С кликането на бутон за споделяне се създава връзка със сървърите на Facebook и съответната информация се пренася от вашия браузър директно към Facebook. Сайтът не може да влия върху данните, които Facebook събира.

Ако потребителят е логнат във Facebook, в момента, когато посещава сайта, Facebook може да събере информация за потребителя на своя сървър. Според компанията, когато потребителят не е член на Facebook, се събира само IP адрес. Според Facebook компанията съхранява само анонимизирани IP адреси на сървър в Германия. Потребителите, които не желаят предаване на информация към Facebook, трябва да излязат от социалната мрежа, преди да посетят сайта или да използват добавка или програма, която блокира (временно) Facebook.

За повече информация вижте страницата за поверителност на данни на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/)

На използваме също така връзки към YouTube.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни.
Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо , не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни. 

Права  на субекта на лични данни

Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.
Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

 • Право на информация и достъп
 • Право на корекция на данните
 • Право на изтриване на данните
 • Право на ограничаване на обработката на данни
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение
 • Право на подаване на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция:
имейл: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез съответни форми, предложени от нас. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като субект на данните.
Можем да откажем да предоставим информация, като ще бъдете информирани за причините на отказа.

Промени в политиката за защита на личните данни

 АДАПТА КОНСУЛТ ЕООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.